An unambiguous acquisition algorithm based on unit correlation for BOC(n,n) signal

JI Yuan-fa  LIU Yuan  ZHEN Wei-min  SUN Xi-yan  YU Bao-guo  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2017/02/17
DOI: 10.1587/transcom.2016EBP3385
Type of Manuscript: 
Full Text: PDF(444.9KB)