A Method for FDOA Estimation with Expansion of RMS Integration Time

Shangyu ZHANG  Zhen HUANG  Zhenqiang LI  Xinlong XIAO  Dexiu HU  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2016/11/29
DOI: 10.1587/transcom.2016EBP3383
Type of Manuscript: 
Full Text: PDF(456.2KB)