Keyword : convolutional neural networks


A Two-Stage Crack Detection Method for Concrete Bridges Using Convolutional Neural Networks
Yundong LI Weigang ZHAO Xueyan ZHANG Qichen ZHOU 
Publication:   
Publication Date: 2018/12/01
Vol. E101-D  No. 12 ; pp. 3249-3252
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
crack detectiontwo-stage predictorsconvolutional neural networksbridge inspection
 Summary | Full Text:PDF(908.5KB)

A Fully-Blind and Fast Image Quality Predictor with Convolutional Neural Networks
Zhengxue CHENG Masaru TAKEUCHI Kenji KANAI Jiro KATTO 
Publication:   
Publication Date: 2018/09/01
Vol. E101-A  No. 9 ; pp. 1557-1566
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image
Keyword: 
no-reference image quality assessmentconvolutional neural networksdistortion recognitionsaliency map
 Summary | Full Text:PDF(3.1MB)

End-to-End Exposure Fusion Using Convolutional Neural Network
Jinhua WANG Weiqiang WANG Guangmei XU Hongzhe LIU 
Publication:   
Publication Date: 2018/02/01
Vol. E101-D  No. 2 ; pp. 560-563
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
exposure fusionconvolutional neural networksfusion ruleactivity level measurement
 Summary | Full Text:PDF(635.3KB)

Feature Adaptive Correlation Tracking
Yulong XU Yang LI Jiabao WANG Zhuang MIAO Hang LI Yafei ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/03/01
Vol. E100-D  No. 3 ; pp. 594-597
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingcorrelation filterfeature selectionconvolutional neural networksscale estimation
 Summary | Full Text:PDF(1.1MB)

Multi-Channel Convolutional Neural Networks for Image Super-Resolution
Shinya OHTANI Yu KATO Nobutaka KUROKI Tetsuya HIROSE Masahiro NUMA 
Publication:   
Publication Date: 2017/02/01
Vol. E100-A  No. 2 ; pp. 572-580
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Image Media Quality)
Category: IMAGE PROCESSING
Keyword: 
super-resolutionresolution enhancementconvolutional neural networksCNNdeep learning
 Summary | Full Text:PDF(3.3MB)

Food Image Recognition Using Covariance of Convolutional Layer Feature Maps
Atsushi TATSUMA Masaki AONO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/06/01
Vol. E99-D  No. 6 ; pp. 1711-1715
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
food image recognitionconvolutional neural networkscovariance descriptorpattern recognitiondeep learning
 Summary | Full Text:PDF(989KB)