Chengxiang YIN


Feature Selection by Computing Mutual Information Based on Partitions
Chengxiang YIN Hongjun ZHANG Rui ZHANG Zilin ZENG Xiuli QI Yuntian FENG 
Publication:   
Publication Date: 2018/02/01
Vol. E101-D  No. 2  pp. 437-446
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
partitionfeature selectionfeature interactionFSMIP
 Summary | Full Text:PDF(4.7MB)